Agata Warszewska-Kołodziej

Zainteresowanie doktorantki problematyką konserwatorską sztuki nowoczesnej i współczesnej wykrystalizowało się podczas działań w ramach pracy dyplomowej. Od tego czasu jest kontynuowane i rozwijane.

Agata Warszewska-Kołodziej w 2003 roku ukończyła IX Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, tego samego roku podjęła studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako specjalizację wybrała konserwację i restaurację malarstwa i rzeźby polichromowanej. Tytuł magistra sztuki uzyskała w 2009 na postawie pracy magisterskiej pt. Podłoża konstrukcyjne dla obiektów niestabilnych, o niskiej sztywności na przykładzie „Hors cadre nr 38 i 44” Aleksandra Kobzdeja przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Markowskiego, przy współpracy dr Sławomira A. Kamińskiego oraz konserwacji-restauracji dwóch obrazów przestrzennych Aleksandra Kobzdeja nr 38 i 44 z cyklu Hors cadre pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Markowskiego, dr Sławomira A. Kamińskiego oraz mgr Joanny Arszyńskiej. Praca magisterska została wyróżniona. W roku 2009 została przyjęta na studia doktoranckie z zakresu nauk o sztuce, prowadzone przez macierzysty wydział. Tematyka badawcza podjęta w ramach rozprawy doktorskiej dotyczy wybranych zagadnień badawczo-konserwatorskich prac malarskich Henryka Stażewskiego.

Nabywanie doświadczenia zawodowego A. Warszewska-Kołodziej rozpoczęła już podczas studiów magisterskich, uczestnicząc nie tylko w praktykach studenckich, ale również biorąc udział w pracach komercyjnych prowadzonych w obiektach zabytkowych. Obejmowały one przede wszystkim konserwację-restaurację malarstwa ściennego. Po zakończeniu studiów magisterskich była członkiem zespołu zajmującego się konserwacją-restauracją obrazów ołtarzowych. Od roku 2010 współpracuje z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, posiadającym jedną z największych i najcenniejszych kolekcji sztuki polskiej XX wieku. Do jej podstawowych obowiązków pełnionych w Pracowni Konserwatorskiej należy konserwacja i restauracja dział sztuki ostatniego stulecia, jednak dużo satysfakcji przynosi jej także praca nad działami dawnymi. W roku 2012 powierzono jej opiekę konserwatorską nad stałą ekspozycją sztuki współczesnej.